LVVF statūti un iesniegums

4.1. LVVF var iestāties jebkura juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku pieteikumu, kura formu nosaka biedrības valde.

4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LVVF pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata tuvākajā valdes sēde, taču ne ilgāk, kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pašu pieteicēj un dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveida paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā pieņemšanas brīža.

4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 nedēļas laikā. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVVF biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.