Kā kļūt par LVVF biedru

  • Iesnieguma-anketa-LVVF

    4. nodaļa BIEDRU IESTĀŠANĀS LVVF, IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

    4.1. LVVF var iestāties jebkura juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
    pieteikumu, kura formu nosaka biedrības valde.
    4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LVVF pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata
    tuvākajā valdes sēde, taču ne ilgāk, kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
    saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pašu pieteicēju un
    dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
    pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveida paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
    pieņemšanas brīža.

    4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 nedēļas
    laikā. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVVF
    biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.