• Iesnieguma-anketa-LVVF

  4. nodaļa BIEDRU IESTĀŠANĀS LVVF, LVVF BIEDRU IZSTĀŠANĀS UN IZSLĒGŠANA

  4.1. LVVF var iestāties jebkura juridiska persona, iesniedzot noteiktas formas rakstisku
  pieteikumu, kura formu nosaka biedrības valde.
  4.2. Lēmumu par biedra uzņemšanu LVVF pieņem valde. Valde pieteicēja lūgumu izskata
  tuvākajā valdes sēde, taču ne ilgāk, kā trīs mēnešu laikā no visu nepieciešamo dokumentu
  saņemšanas brīža. Uz valdes sēdi, kurā izskata pieteicēja lūgumu, uzaicina pašu pieteicēju un
  dod viņam vārdu sava viedokļa paušanai. Pieteicēja neierašanās nav šķērslis valdes lēmuma
  pieņemšanai. Valde motivētu lēmumu rakstveida paziņo pieteicējam nedēļas laikā no tā
  pieņemšanas brīža.

  4.3. Valdes noraidošo lēmumu pieteicējs rakstveidā var pārsūdzēt biedru kopsapulcei 1 nedēļas
  laikā. Ja arī biedru kopsapulce noraida pieteicēja lūgumu, pieteicējs nav uzņemts par LVVF
  biedru, un viņš var iesniegt atkārtotu pieteikumu ne ātrāk kā pēc gada termiņa izbeigšanās.