Latvijas Virves vilkšanas speciālistu profesionālā pilnveide, nodrošinot sporta veida atjaunināto noteikumu apguvi

1. Projekta nosaukums:Latvijas Virves vilkšanas speciālistu profesionālā pilnveide, nodrošinot sporta veida atjaunināto noteikumu apguvi
2. Projekta iesniedzējs:Biedrība “Latvijas Virves  vilkšanas federacija”
Vienotais reģistrācijas Nr.:40008023904
Juridiskā adrese:Akadēmiķa Mstislava Keldiša iela 8-44, Riga, LV-1082
Kontakttālrunis:29520716
E-pasta adrese:virvesvilksana@inbox.lv
Projekta kontaktpersonas vārds, uzvārds, amats Lilita Mūkina LVVF ģeneralsekretāre
Kontakttālrunis29520716
Kontaktpersonas e-pasta adresevirvesvilksana@inbox.lv
Projekta iesniedzējs ir izglītības iestāde
 Izglītības iestādes reģistrācijas Nr. 
Projekts tiks īstenots sadarbībā ar izglītības iestādi
 Izglītības iestādes nosaukumsBiedrība “Latvijas Treneru tālākizglītības centrs”
 Izglītības iestādes reģistrācijas Nr.LV40008076
3. Projekta nepieciešamības pamatojums
Katru gadu Starptautiskā Virves vilkšanas Federācija ( tālāk tekstā – TWIF) gadskārtējos federācijas kongresos pilnveido un papildina Starptautiskos virves vilkšanas sacensību Noteikumus.  Lai līdzvērtīgi ar pārējām valstīm  piedalītos starptautsikajās sacensībās, ir nepieciešams šos un iepriekšējos 3 gados pieņemtos jauninājumus apgūt un padziļināti izskaidrot tiesnešiem, treneriem, sportistiem, lai arī Latvijā organizētajās sacensibās visiem klubiem būtu saprotami šo noteikumu būtība un pielietošana.  Latvijas klubi, izlases komandas un tiesneši piedalās gan starptautiskos turnīros, gan Eiropas un Pasaules čempionātos. Tiek organizēti starptautiski turnīri Latvijā. Visos šajos pasākumos Noteikumu zināšana un to pareiza izpratne bieži izšķir sacensību iznākumu, tāpēc to apguve, pilnīga un  pareiza izskaidrošana ir vitāli svarīga visiem federācijas dalībniekiem. Latvijā ir TWIF kategorijas tiesneši, kas var apmācit zemākās kategorijas tiesnešus , trenerus, sportistus, jauno klubu komandas.  Latvijas TWIF kategorijas tiesneši katru gadu piedalās Pasaules un Eiropas čempionatos, kuros pirms sacensibām notiek semināri, kuros atjauninājumi tiek skaidroti, līdz ar to viņiem ir zināsanas un pieredze atjauninājumu pielietojumā un viņi var veikt izglītojošo darbu. Gan Latvijas TWIF kategorijas gan arī Nacionalās kategorijas tesneši piedalās ne tikai sacensību tiesāšanā Latvijā, bet arī starptautiskos turnīros. Starptautiskos turnīros piedalās arī Latvijas klubu komandas. Virves vilkšanā sacensibas notiek  telpās un āra apstākļos: zālājā, smiltīs utt. Atkarībā no sacensību vietas un pamatnes  ir atšķirības inventārā, noteikumos un to pielietošanā. Arī šeit ir svarīgas daudzās tiesāšanas nianses, kas ietekmē sacensību norisi un rezultātus sacensibās atškirīgās vidēs.
4. Īstenojamās tālākizglītības programmas apraksts
4.1. Programmas mērķgrupa, plānotais dalībnieku skaits, aptvertie sporta veidi:
Tiesneši, treneri, sportisti. 15-20 dalībnieki
4.2. Programmas mērķis:
Mērķis Veicināt virves vilkšanas sporta valsts izlašu komandu, treneru, tiesnešu, sekretāru  konkurētspējīgu piedalīšanos virves vilkšanas sportā, ievērojot starptautiskos virves vilkšanas Noteikumus un to jauninājumus, veicinot virevs vilkšanas tiesnešu, treneru, sportistu profesionalo izaugsmi  to  konkuretspēju virves vilkšanas sportā 2022.gada sezonā. Sagatavot jaunos tiesnešus TWIF eksāmenu nokārtošanai Sagatavot esošos TWIF tiesnešus kategorija atjaunošanas eksāmenu nokārtošanai Iesaistīt jaunos laukuma tiesnešu un sekretārus  
4.3. Programmas uzdevumi un to īstenošanai veicamās aktivitātes:
  Attalināts   teorētiski/ prakstisks seminārs on line “ DISCORD” vidē Nodrošināt komandu treneru, tiesnešu , sportistu apmacibu par jauninājumiem virves vilkšanas sportā. Sagatvot  Nacionālās kategorijas tiesnešus un sekretārus 2022.gada TWIF tiesnešu kategorijas iegūšanai.Sagatavot esošos TWIF tiesnešus kategorija atjaunošanas eksāmenu nokārtošanaiSemināra beigās testēt semiāra dalībniekus par  izklāstītajām tēmam(1 stunda)Sagatvoti elektroniskie metodiskie materiāli. Novērtējuma seminārs  par semināra tēmu un tiesnešu novērtējums  sezonas beigās,
4.4. Programmas saturs (ar īsu anotāciju):
 Starptautisko virves vilkšanas Noteikumu izklāsts – jauninājumu izskaidrošana, praktiskais treniņš tiesnešu žestu demonstrēšanā, sarežģītu un strīdīgu situāciju analīze , inventāra specifikāciju skaidrojumi:  Sportistu aizsargvestes, „enkura” ekipējuma īpatnības, jostu nēsāšana un specifikācijas, izmaiņas virves vilkšanas apavu izgatvošanā) – piezīmes “No pull” pielietojums, vērtēšanas īpatnības un pieraksta īpatnības  sekretāriem