LATVIJAS VIRVES VILKŠANAS FEDERĀCIJA VIRVES VILKŠANAS paraug nodarbība virves vilkšanā 9.12. klašu audzēkņiem

Mērķis

Dot iespēju programmas dalībniekiem veidoties par sociāli aktīvām un  vispusīgi attīstītām personībām, kam izveidota izpratne par fizisko aktivitāšu un veselīga dzīves veida  nozīmi visā dzīves laikā.

Uzdevumi

  • Veicināt programmas dalībnieku veselības nostiprināšanu un saglabāšanu.
  • Apgūt virves vilkšanas sporta pamatus, kustības ar daudzveidīgu vingrinājumu palīdzību.
  • Attīstīt izturības, spēka, ātruma, lokanības īpašības, koordināciju, veiklību, ritma izjūtu, uzņēmību, intelektuālās un sadarbības prasmes, spēju orientēties telpā un laikā, kopīgi nosprausto mērķu sasniegšanai, ar radošu darbību un daudzveidīgu kustību palīdzību.
  • Nodrošināt apstākļus, lai apgūtās zināšanas, izveidotās prasmes un iemaņas virves   vilkšanas programmas dalībnieki prastu pielietot patstāvīgās sporta nodarbībās, veselības veicinošu un sporta pasākumu organizēšanā tālākajā dzīvē.

NOLIKUMS/PROGRAMMA

BILDES