Palielinoties COVID-19 izplatībai, Latvijas Virves vilkšanas federācija aktualizē vadlīnijas, kas sagatavotas, pamatojoties uz epidemioloģiskās drošības pasākumiem COVID-19 infekcijas izplatības ierobežošanai. Rūpējoties par veselību, aicinām ikvienu treniņu procesa organizēšanā iesaistīto personu ievērot valstī spēkā esošos MK noteikumus un LVVF izstrādātās vadlīnijas.

Lai mazinātu COVID-19 infekcijas izplatību, treniņu norises vietā esošajām personām jāņem vērā šādi pamatnosacījumi:
• treniņos nepiedalās personas, kurām noteikta pašizolācija, mājas karantīna vai izolācija, vai kurām ir elpceļu infekcijas slimības pazīmes, kā arī personas, kuras nav tieši iesaistītas tā organizēšanā un norisē;
• Trenerim uz katru treniņu jāveido rakstisks sportistu sarakts
• treniņu norises vietā, ikvienai personai labi redzamā vietā, izvietot skaidri salasāmu informāciju ar brīdinājumu ievērot distancēšanos ( 2 metri);
• treniņu norises vietā jānodrošina iespēju veikt roku higiēnu – nodrošinot siltu ūdeni, šķidrās ziepes un roku susināšanas līdzekļus vai spirtu (vismaz 70% etanola) saturošus roku dezinfekcijas līdzekļus;
• treniņu norises vietas pārvaldniekam jānodrošina virves vilkšanai nepieciešamā inventāra un treniņu procesa inventāra regulāra dezinfekcija ar dezinfekcijas līdzekli, kura saturā ir vismaz 70% etanola, kā arī rakstiski jānorīko persona, kura kontrolē inventāra izmantošanu atbilstoši noteiktajām prasībām (attiecīgās prasības nosakāmas sporta norises vietas iekšējās kārtības noteikumos)
• ja tiek izmantots citai personai piederošs inventārs, tad pirms inventāra nodošanas citai personai un pirms fizisko aktivitāšu norises uzsākšanas veicama tā dezinfekcija ar dezinfekcijas līdzekli, kura saturā ir vismaz 70% etanola;
• pievērst īpašu uzmanību virsmām un priekšmetiem, ar kuriem cilvēki bieži saskaras un veikt to dezinfekciju, piemēram, durvju rokturu, galdu virsmu, krēslu roku balstu, virsmu tualetēs, krānu, lietoto sporta inventāru u.c.;
• netiek pieļauta cilvēku drūzmēšanās pie tualetēm un tiek novietotas norādes par 2 metru distances ievērošanu, kā arī tiek iezīmētas vietas uzgaidīšanai, lai nodrošinātu 2 metru distanci;
• treneriem jālieto mutes un deguna aizsegus.